DEIALDIAREN LEGE-OINARRIAK - LANBIDE HEZIKETAKO BEKAK

2020/2021 ikasturtea

AURKIBIDEA

 1. Beken xedea

 2. Hautagaien betekizunak

 3. Beken zenbatekoa eta banaketa

  1. Bekak ordaintzea

  2. Egiaztatzea

 4. Eskabideak aurkeztea eta epeak

  1. Eskabide-eredua eta aurkeztu beharreko agiriak

  2. Aurkezteko epea

 5. Bekak hautatzea eta esleitzea

  1. Bekak esleitzeko irizpideak

  2. Erreklamazioak

 6. Bekadunen betebeharrak

  1. Oinarriak onartzea

 7. Datu pertsonalen babesa eta tratamendua

 8. Prozesuaren egutegia

1) BEKEN XEDEA

Lanbide Heziketako Beken Programa Petróleos del Norte (Petronor) sozietatearen ekimen bat da (egoitza: Bizkaiko Muzkiz udalerria, Muñatones eraikina, San Martín, 5), A-48053243 identifikazio-zenbakia duena.

Lanbide Heziketako beken helburua da Lanbide Heziketa sustatzea eta erraztea, hezkuntza-aukera gisa, eta, ondorioz, haien enplegagarritasun- eta laneratze-gaitasuna hobetzea.

Petronorren findegiaren inguruko herrietan erroldatutako ikasle gazteei 17 beka emango zaizkie guztira:

Helburua ikasle bekadunen benetako irakaskuntza-gastuetan laguntzea da; horregatik, beken zuzkidura gastu horiek ordaintzeko izango da.

 

2) HAUTAGAIEN BETEKIZUNAK

Petronor beketarako hautagaiek baldintza hauek bete beharko dituzte:

 1. Eskabide-inprimakia betetzea on-line (becasfp.petronor.com helbidean eskuragarri dago), egiazki, eskatzen zaion dokumentazioa erantsita.

 2. Abanto-Zierbena, Muskiz edo Zierbenako udalerriren batean bizitzea 2018ko maiatzaren 1a baino lehen.

 3. Eskatutako espezialitateetako erdi-mailako edo goi-mailako heziketa-zikloren batean matrikulatuta egotea ikasturte osoan. Ikastaroko derrigorrezko praktikak, LH duala eta/edo Proiektuko modulua bakarrik egingo dituzten ikasleak kanpoan geratuko dira.

 4. Ikastaroa errepikatzen ari direnei ez zaie bekarik emango.

 5. 2019/2020 bekaren onuradunek matrikulatu ziren ikasturteko irakasgai guztiak gaindituta izan beharko dituzte.

Petronorrek desgaitasuna duten pertsonen gizarteratzeari eta laneratzeari buruz zehaztutako politikaren arabera, beken % 10 gordeko dira % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna aitortuta duten ikasleentzat, betiere gainerako baldintzak betetzen badituzte.

 

3) BEKEN ZENBATEKOA ETA BANAKETA

Gehienez 17 beka emango dira, zenbateko hauekin:

Erdi Mailako Heziketa Zikloetarako bekak (EMHZ): 800 € beka bakoitzeko

Goi Mailako Heziketa Zikloetarako bekak (GMHZ): 800 € beka bakoitzeko

 

3.1. Bekak ordaintzea

 

Beka eman ondoren, honela emango da bekaren zenbateko ekonomikoa:

Ikasleak lanbide-modulu guztiak gainditu ez baditu, ikastetxean baja eman badu edo matrikula baliogabetu badu, ez du bigarren ordainketa horren transferentzia jasoko.

Erdi-mailako eta goi-mailako prestakuntza-mailetako ikaslerik onenak 800 euroko (zortziehun euro) bonus gehigarri bat jasoko du 2021eko urrian, batez besteko 8,5 nota gainditu badu.

Onentzat zenbait ikasle hartu behar badira kalifikazio berdinak izateagatik, horien artean banatuko da bonusa.

Edozein arrazoirengatik ikasleak ikasketak uzten baditu, berehala jakinarazi beharko dio Petronorri egoera berria, eta hark erabakiko du aurrerakin gisa jasotako zenbatekoa itzuli behar den ala ez.

Beken ordainketa, ahal dela, banku-transferentzia bidez egingo da, bidalitako dokumentuen originaltasuna egiaztatu eta onuradunak sinatutako beka onartzeko dokumentua eta legezko oinarriak jaso ondoren. Ikaslea adingabea bada edo bere banku-kontua ez badu, familiakoa baizik, banku-txeke izendun bat emango zaio aipatutako zenbatekoekin, eta posta arruntez bidaliko zaio eskabide-inprimakian adierazitako helbidera.

Ikasle bekadunak jaso beharreko zenbatekoei dagokienez, Petronorrek kasu bakoitzean eska daitezkeen zerga-atxikipenak egingo ditu, aplikatu beharreko araudiaren arabera.

3.2. Egiaztatzea

Petronorrek bekadun ikasle bakoitzaren izenean ziurtagiri bat egin ahal izango du, beka baten onuradun izan dela jasotzen duena.

Ziurtagiri hori on-line plataformaren bidez eskatuko da, "Eremu pribatua - Komunikazioak" atalean, eta postaz bidaliko zaio izena emateko inprimakian adierazitako helbidera.

4) ESKABIDEAK AURKEZTEA ETA EPEAK

4.1. Eskabide-eredua eta aurkeztu beharreko agiriak

Eskabidea honako webgune honetan dagoen inprimakiaren bidez bete beharko da: becasfp.petronor.com; halaber, pdf edo irudi formatuan (jpg, gif) dokumentazio hau aurkeztu beharko da, fitxategi bakoitzak 2MB gainditu gabe:

 1. Abanto-Zierbena, Muskiz edo Zierbenako udalerriren batean 2018ko maiatzaren 1a baino lehen bizi dela egiaztatzen duen errolda-ziurtagiria.

 2. Oharren buletina, heziketa-zikloan sartzeko aukera ematen duten ikasketak egin diren ikastetxeak konpultsatua.

 3. Lanbide-heziketako zentroak emandako matrikula-orria.

 4. NANaren edo AIZren fotokopia, bi aldeetatik.

Eta, hala badagokio, eskaneatutako dokumentu hauek erantsi beharko dira, pdf formatuan edo irudian (jpg, gif), fitxategi bakoitzak 2MB gainditu gabe:

 1. Familia-liburua

 2. Desgaitasun-ziurtagiria ( % 33 edo gehiago)

 3. Aitaren, amaren, bien edo tutoreen langabezia-ziurtagiria (hala badagokio).

 4. Ikaslearen langabezia-ziurtagiria (hala badagokio)

 5. Bestelako justifikazio/ziurtagiriak

Ez dira barematuko dokumentu bidez justifikatuta ez dauden irizpideak.

Ikasleak formularioa bete eta erantsi beharreko dokumentazioa atalean eskatutako dokumentu guztiak aurkeztu ondoren, eskatzaileak eskabidea on-line bidali ahal izango du (bidali ondoren, ezin izango da aldatu).

Ez da onartuko oinarri hauekin hertsiki bat ez datorren eskaerarik, eta kanpoan geratuko dira horietan ezarritako baldintzak betetzen ez dituzten hautagaiak eta eskatutako datu guztiak jasotzen ez dituztenak edo oker bete direnak. Beraz, hautagaiei gomendatzen zaie eskaera-galdetegia arretaz berrikus eta osa dezatela, eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen edozein gorabehera konpondu ahal izateko, denbora nahikoarekin.

Ez da onartuko dokumentazioa on-line plataformara bidaltzeko beste modurik, hala nola posta arrunta edo elektronikoa.

Ikasleak bere gain hartzen du aurkeztutako datuen eta dokumentazioaren egiazkotasunaren erantzukizuna, eta, bestela, bere gain hartzen ditu datuen zehaztasun falta edo eragozpenetatik erator daitezkeen erantzukizunak.

Aurkeztutako datuak faltsuak badira edo forma-akatsik edo gabeziarik badago, eskabidea baliogabea izango da.

 Beka bat esleitzen bada, jatorrizko dokumentazioa eskatu ahal izango da, dagozkion egiaztapenak egiteko eta/edo dokumentuen egiazkotasuna ziurtatzeko.

Eskabidea aurkezte hutsak berekin dakar Lanbide Heziketako beken deialdirako legezko oinarri hauek osorik eta erreserbarik gabe onartzea.

 

4.2. Aurkezteko epea

Eskaera aurkezteko epea irailaren 15ean irekiko da eta 2020ko urriaren 31ra arte luzatuko da.

Beka-eskaera adierazitako epeetan aurkeztu beharko da, eta ez dira epez kanpo edo aurrez adierazitako beste bide batzuetatik bidalitako eskabideak onartuko.

 

5) BEKAK HAUTATZEA ETA ESLEITZEA<0}

Bekak hautatzeko eta esleitzeko prozesua norgehiagoka-araubide batean garatzen da, eta, horren ondorioz, inskripzioak aldi berean eta irizpide berberen arabera ebaluatuko dira, eta aurkeztutako ikasle guztiek aukera berberak izango dituzte.

Bekak Hautaketa Batzorde batek esleituko ditu. Batzorde horrek eskabideak eta aurkeztutako agiriak ebaluatuko ditu, eta deialdi honetan ezarritako eta argitaratutako irizpideen arabera esleituko ditu bekak.

Deialdian aurreikusitako epea amaituta, eta deskribatutako prozesuaren arabera, Hautaketa Batzordeak posta elektronikoz jakinaraziko dio ikasle bakoitzari beken aurre-esleipena eta esleipen formala.

Beka aurrez esleitu ondoren, eta esleipen-jakinarazpenean adierazten zaion epearen barruan, ikasleak honako hau aurkeztu beharko du on-line plataformaren bidez:<0}

5.1. Bekak esleitzeko irizpideak<0}

Beken esleipenak puntuazio-sistema bati jarraitzen dio, jarraian adierazten diren irizpideetan oinarrituta. Beken eskatzaile bakoitzari emandako azken puntuazioa elementu barematu hauen batura izango da:

 

Puntuak guztira

100

puntu

Irizpide akademikoak (batez besteko notaren arabera)

gehienez 40

puntu

Irizpide ekonomikoak

gehienez 30

puntu

Bestelako zirkunstantzia pertsonal edota familiartekoak

gehienez 30

puntu

 

Beharrezko dokumentazioa: heziketa-zikloan sartzeko aukera ematen duten ikasketak egin diren ikastetxeak emandako ziurtagiri akademiko ofiziala.

 

Irizpide ekonomikoak gehienez 30 puntu

Jarraian adierazitako inguruabarrak baloratuko dira:

 

Egoera ekonomikoa

30

gehienez

 

Lanik gabe dauden legezko guraso edo tutoreak

15

gehienez

langabezia-ziurtagiria (Lanbide inskripzioa eta hurrengo berritze-data)

Lanik gabe dagoen aita edo ama (edo tutorea)

5

puntu

 

Lanik gabe dauden aita eta ama*

15

puntu

 

 

 

 

 

Lanik gabe edo enpleguaren bilaketa aktiboan dagoen ikaslea

15

puntu

langabezia-ziurtagiria (Lanbide inskripzioa eta hurrengo berritze-data)

 

 

 

 

*Guraso bakarreko familiak gurasoen egoerekin parekatuko dira

Beharrezko dokumentazioa:  langabeziaren eta erretiro-prestazioaren ziurtagiriak eta beste beka batzuk lortu izanaren egiaztagiria.

 

Bestelako zirkunstantzia pertsonal edota familiartekoak: gehienez 30 puntu

Jarraian adierazitako inguruabar pertsonalak baloratuko dira:

 

Bestelako inguruabarrak

30

gehienez

 

LHko titulaziora sartzea aldez aurreko ikasketarik gabe (hau da, aldez aurreko edo antzeko unibertsitate-ikasketarik gabe)

2

puntu gehienez

 

Motibazio pertsonala

10

puntu gehienez

motibazio-gutuna

 

Aurreko urteetan beka eman izana

3

gehienez

 

 

 

 

 

Seme-alabak ardurapean dituzten ikasleak

5

gehienez

Familia-liburua

2 seme-abala edo gehiago

5

puntu

 

seme edo alaba 1

3

puntu

 

2 seme-alaba edo gehiago dituzten familia ugariak edo guraso bakarrekoak

5

puntu

Familia-liburua

Zurztasuna edo guraso bakarreko etxea

5

gehienez

Familia-liburua

Zurztasun osoa

5

puntu

 

Kide baten zurztasuna edo guraso bakarreko etxea

3

puntu

 

 

Beharrezko dokumentazioa: familia-liburua, motibazio-gutuna


 

5.3. Erreklamazioak

Ikasleak hautatzeari edo ez hautatzeari buruzko erreklamazioak idatziz aurkeztuko dira on-lineko plataformaren bidez (Ikaslearen eremu pertsonala - Komunikazioak atala), eta Hautaketa Batzordeari zuzenduko zaizkio. Horretarako, ikasleek 5 egun balioduneko epea izango dute, behin komunikazioko helbide elektronikoa jasota.

Erreklamazioak Hautaketa Batzordeak izapidetuko ditu, eta ikasleari erantzuna emango dio, hartutako erabakia ezarritako irizpideen arabera justifikatuz. Prozesu hori eginda amaituko litzateke erreklamazio-mekanismoa, eta ikasleak uko egingo lieke Hautaketa Batzordearen erabakien aurkako era guztietako ekintza judizialei edo estrajudizialei.

Ez da onartuko beste bide batzuetatik iristen den erreklamaziorik edo komunikaziorik, hala nola posta arruntez edo elektronikoz.

6) ONURADUNEN BETEBEHARRAK

Beken onuradunek betebehar hauek izango dituzte:

 1. Bekaren zuzkidura eman den helbururako erabiltzea, hau da, 1. puntuan zehaztutako egiazko irakaskuntza-gastuei laguntzea.

 2. Dirulaguntza ematen duten erakundeen aurrean egiaztatzea beka emateko edo baliatzeko betekizunak eta baldintzak betetzen direla.

 3. Beka emateko baldintza erabakigarriak betetzen direla eta eraginkorrak direla egiaztatzeko beharrezkoak diren egiaztapen-jarduketak egitea.

 4. Ikasketa-maila bereko edo handiagoko titulu akademiko bat duela edo lortzeko moduan dagoela adieraztea.

 5. On-lineko plataformaren bidez (Ikaslearen Eremu Pertsonala - Komunikazioak atala) jakinaraztea helburu bererako beste beka batzuk lortu direla beste edozein administrazio, erakunde publiko edo pribatutatik.

 6. On-line plataformaren bidez (Ikaslearen Eremu Pertsonala - Komunikazioak atala), matrikula ezeztatu dela, ikastetxean baja eman dela eta beka emateko kontuan hartutako baldintzetan edozein aldaketa gertatu dela jakinaraztea.

6.1. Legezko oinarriak onartzea

Petronor LHko beken deialdian izena emateko eskaera aurkezteak esan nahi du parte-hartzaileek oinarri hauek erabat onartzen dituztela. Oinarri hauetan aurreikusi ez diren alderdiei eta horien edozein interpretaziori dagokienez, Petronorrek hartuko ditu proiektuaren garapen egokia bermatzeko egokitzat jotzen diren erabakiak.

 

7) DATUEN BABESA ETA TRATAMENDUA

PETRONOR BEKEN DEIALDIKO DATUAK BABESTEKO KLAUSULA

Lanbide Heziketako programako beken deialdian parte hartzea borondatezkoa da. Jarraian, oinarrizko informazioa ematen da zure datu pertsonalak nola tratatuko ditugun jakiteko, deialdi honetan parte hartzeagatik:

 

Arduraduna:

 

Beken deialdia Petróleos del Norte, SAren (Petronor) ekimena da.

 

PETRÓLEOS DEL NORTE SA

San Martín, 5 - 48550 - MUSKIZ – BIZKAIA
 

Tratamenduaren xede diren datuak:

Arduradunek eskatzaileak deialdian parte hartzeko eskaeran emandako datu guztiak tratatuko dituzte, edo beka esleitzeko eta baliatzeko prozesuan edozein unetan, betiere emandako edo aurkeztutako dokumentazioaren bidez.

 

Tratamenduaren helburua eta oinarri legitimoa

Arduradunek zure datu pertsonalak tratatuko dituzte, ikasleentzako beken eta laguntzen deialdia kudeatzeko, hura baliatzeko aldia barne.

Parte hartzen duzun deialdia gauzatzea da tratamendu honetarako oinarri legitimoa.

Era berean, arduradunek etorkizunean egin daitezkeen beka- eta laguntza-deialdiei buruzko jakinarazpenak bidali ahal izango dizkizute.

Gure interes legitimoa da tratamendu honetarako gaitzen gaituen oinarri legitimoa.

 

Datuen hartzaileak

Deialdia behar bezala kudeatzeko eta ikasketetarako bekak eta laguntzak jasotzeko ezagutu behar duten erakundeekin soilik partekatuko da zure informazioa. Zehazki, lege-xedapen bat betetzeagatik derrigorrezkoak diren hirugarrenekin eta ikasketa-beka eta -laguntzen deialdiari dagokionez arduradunen zerbitzu-hornitzaile diren hirugarrenekin.

Tratamenduaz arduratzen diren hiru erakundeek elkarri jakinaraziko diote zure informazioa, beken deialdia behar bezala eta egoki gauzatzeko.

Interesdunen eskubideak

Deialdian parte hartzen duenak honako eskubide hauek izango ditu: datuak eskuratzea, zuzentzea, aurka egitea, ezabatzea, tratamendua mugatzea, eramangarritasuna eta emandako baimena kentzea. Eskubide horiek Petróleos del Norte, SA enpresaren helbidera jakinarazpen bat bidalita baliatu ahal izango dira, eta parte-hartzaileak on-lineko plataformaren bidez ere baliatu ahal izango ditu bere eskubideak (Ikaslearen Eremu Pertsonala - Komunikazioak atala).

Era berean, edozein unetan egin ahal izango dio erreklamazioa kontrol-agintaritzari.

Tratamenduaren iraupena

Deialdietako parte-hartzaileen datuak deialdia irekita dagoen bitartean eta amaitu ondoren tratatuko dira, 6 urterako.

8) PROZESUAREN EGUTEGIA

2020/21 ikasturtea

Ekintza

Data

Deialdi eta plataforma berria jakinaraztea eta zabaltzea

2019ko irailak 15

Plataforma zabalik eskabideak jasotzeko

Irailak 15 – 2021eko urriak 31

Dokumentazioa zuzentzeko epea

2020ko azaroaren 1etik 15era

Beken esleipena jakinaraztea

2019ko azaroaren 4. astea

1. ordainketa

2020ko abenduaren 1. astea

Nota/esp. akademikoak bidaltzeko zabaldutako plataforma

2021eko uztailak 1 – irailak 30

2. ordainketa eta bonusen ordainketa

2021eko urria